Đến tháng 9 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giải quyết
98.8%
hồ sơ đúng hạn

Số liệu từ ngày 01/01/2016
(Tự động cập nhật lúc 00:00 ngày 30/09/2020)