Đến tháng 1 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao đổi
24.009
văn bản qua mạng
giữa 152 đơn vị

Số liệu từ ngày 01/01/2016
(Tự động cập nhật lúc 00:00 ngày 28/01/2021)